ماڵپەڕی هسارە / بایگانی برچسب: مێهرەجان شانۆ

بایگانی برچسب: مێهرەجان شانۆ

داهمین مێهرەجان نەتەوەیی ” شانۆ مرساد ” لە شار ئسڵام ئاباد قەرب دەس پێ کریادن

وە پەێ هەواڵ هسارە داهمین مهرەجان ” شانۆ مرساد ” وە یەکمین دەورەێ ئێ مێهرەجانە لە ئاست نەتەوەیی لە ڕووژ دشەمە ۲۲٫۵٫۹۷ لە شار ئسڵام ئاباد قەرب دەس پێ کریادن وە تا ڕووژ جمە ۲۶٫۵٫۹۷ دریژە دێرێدن. خەسرەو تەمری بەرپرس ئدارەێ فەرهەنگ و ئرشاد ئسڵامی شار ئسڵام ئاباد وە هەروەها …

درێژە »